การขึ้นทะเบียนสินค้า

ให้บริการจดแจ้ง อย. โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ (FDA Specialist)
บริการตรวจสอบคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นก่อนการจดแจ้ง เพื่อลดปัญหาการถูกปฏิเสธอนุมัติการจดแจ้ง อย. โดยมีข้อมูลต่อไปนี้ในการจดแจ้ง

1) ชื่อยี่ห้อ (ชื่อทางการค้า)
2) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ชื่อสินค้า)
3) ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ที่ระบุชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์ (ไฟล์ PDF)
4) สูตรสมบัติหรือสารสกัดพิเศษที่ต้องการจะผลิต

หนังสือรับรองการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นเครื่องสำอาง ที่สามารถจัดจำหน่ายได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเรามีบริการยื่นจด CFS กับสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อออกใบรับรองการขายซึ่งให้บริการเฉพาะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เท่านั้น

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
1. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ ผลิตถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า และตามเงื่อนไขภายใต้ระบบสิทธิพิเศษของประเทศผู้ให้สิทธิฯ ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าของป ระเทศผู้ให้สิทธิฯ เช่น Form A, Form D, Form GSTP, Form FTA เป็นต้น
2. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ มีแหล่งกำเนิดจากประเทศผู้ออกหนังสือรับรองฯ จริง และใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าตามระเบียบการนำเข้าของประเทศปลายทางหรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้น

กรณีที่ต้องการจดทะเบียนเป็นผู้จัดจำหน่าย ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้จดบริษัท
3. สำเนา บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้มีสิทธิ์ลงชื่อผูกพันบริษัท
4. ใบมอบอำนาจตัวจริง พร้อมตราประทับสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
5. แผนที่บริษัท

การตรวจหาสารต้องห้ามในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น TLC, HPLC, Titration เพื่อยืนยันความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม หลักๆ คือ
1. เทคนิคการตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์
2. เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ